Allmänna villkor

På Orange städ är vi proffs på städning i alla dess former. Varje månad utför vi fler än flera hundra kvalitetssäkrade städuppdrag i Göteborgs område.

Allmänna villkor

1. ALLMÄNT
Nedanstående villkor är de villkor som reglerar avtalet mellan orange-stad.se .

2. AVTALSTID/UPPSÄGNING
För abonnemangskunder:

Bindningstid, 1 månads ömsesidig uppsägningstid gäller för båda parter. Uppsägningstiden börjar löpa från och med det nästkommande städtillfället. Städtillfällen under uppsägningstid kan inte avbokas. Vid avbokning under uppsägningstid debiteras fullt pris utan rätt till skattereduktion om uppdraget avbokas och inte utförs. Om kund inte fullföljer den fasta avtalsperioden kommer maries.se att debitera fullt pris för de uteblivna städtillfällena.

3. UPPDRAGETS UTFÖRANDE
Utförande av uppdrag sker enligt överenskommelse mellan kund och orange-stad.se. I avsaknad av avtalade instruktioner utförs arbetet fackmannamässigt.

För abonnemangskunder:

Uppdrag utförs ej på röd dag (påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton gäller som röd dag). orange-stad.se kontaktar kund i god tid före röd dag för ombokning av städning till annan dag.

4. BETALNINGSVILLKOR
Betalning av överenskommet pris jämte eventuella tillägg sker mot faktura inom 15 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas ut med e-post om inget annat är angett. För pappersfaktura tillkommer en avgift. Om betalning inte sker i rätt tid debiterar orange-stad.se en påminnelseavgift.

Om skattereduktion, RUT-avdrag, ska nyttjas måste detta meddelas vid beställningen av arbetet. Det är kundens ansvar att kontrollera att tak för skattereduktion ej överskrids.

Om skattereduktion har nyttjats fullt ut eller om Skatteverket av annat skäl nekar utbetalning av ersättning till orange-stad.se kommer kunden att faktureras hela arbetskostnaden samt en administrativavgift. Om kunden vill ändra person som ska ha skattereduktion efter att faktura utfärdats, eller ansökan till Skatteverket avsänts, tar orange-stad.se även i dessa fall en administrativavgift.

5. FORCE MAJEURE
Förhållande eller händelser som arbetsinställelse, blockad, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, ingripande av myndighet eller annan omständighet utanför orange-stad.se kontroll som medför att orange-stad.se inte, eller till orimligt höga kostnader, kan fullgöra åtagande enligt detta avtal fritar orange-stad.se från fullgörande av dess avtalade åtaganden under den tid förhållandet råder.

6. PRISER
Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Preliminär skattereduktion görs efter gällande regler.

7. REKLAMATION
Pga. att arbetet utförs i en föränderlig miljö skall reklamation ske senast 10 dagar. från det att fel eller brist upptäckts eller borde ha upptäckts. Senare reklamation behandlas inte. Reklamation skall ske skriftligen per e-post eller muntligen per telefon till orange-stad.se, om kunden själv åtgärdar fel innan orange-stad.se kontaktas eller ges möjlighet till kontroll utgår ingen ersättning till kund. Om felet eller bristen avhjälps inom skälig tid utgår ingen återbetalning, prisreduktion, eller annan ersättning från orange-stad.se. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid har kunden rätt till prisavdrag motsvarande felet eller bristen.

8. SKADOR
Skada som orsakats av att medarbetare ifrån orange-stad.se varit oaktsam åtgärdas i första hand genom reparation och i andra hand genom ersättning motsvarande skadan. Kunden är skyldig att informera skriftligen, per e-post eller muntligen per telefon till maries.se om något är trasigt, obrukbart eller har nedsatt funktion och som kan leda till skada vid användning. Kunden är också skyldig att informera om interiören är speciellt känslig för vanligt förekommande städmoment eller rengöringsmedel. Anmälan av skada skall ske till orange-stad.se inom 10 dagar efter att kunden märkt eller borde ha märkt skadan.

orange-stad.se ersätter inte skador som åstadkommits på grund av att inventarier inte är korrekt monterade eller placerade. Detta kan i praktiken vara tavlor som inte är korrekt uppsatta eller instabilt placerade föremål. Kräver lös eller fast egendom särskild aktsamhet skall detta meddelas orange-stad.se som sedan skriver in detta på kundkortet. Förslitningsskador på fasta inventarier som uppkommer vid ett normalt och ansvarsfullt städande ersätts ej. Kompensation på städutrustning ges inte. Städutrustning är något som används för att utföra tjänsten. Det är inte möjligt att undvika slitage på städutrustningen. Även tekniska fel kan uppstå. Av dessa skäl står kunden för inköp, men också underhåll av städutrustning i sin bostad.

Ersättning för skada omfattar inte förlust i näringsverksamhet, indirekta skador eller följd skador.

9. AVBOKNING
Vid avbokning tidigare än 72 timmar (helg ej inräknat) före inbokad tjänst har kunden rätt till avbokning utan kostnad. Vid avbokning inom 72 timmar innan inbokad tjänst debiteras avbokning enligt följande:

9.1. HEMSTÄDNING, FÖNSTERPUTS, KÖKSTVÄTT och BADRUMSTVÄTT:
– Upp till 150kvm/1-15 fönster/badrumstvätt
300 kr
– Över 150 kvm/15 fönster eller mer/kökstvätt 600 kr

9.2 STORSTÄDNING, FLYTTSTÄDNING, BYGGSTÄDNING:
– Upp till 150kvm 700 kr
– Över 150kvm 1 400 kr

Ombokning 72-48 timmar innan inbokad tjänst debiteras med 100 kr i ombokningsavgift. Vid ombokning inom 24 timmar sker debitering enligt ovan debiteringsmodell.

För att vara giltig skall avbokning eller ombokning av städning ske skriftligen per e-post eller muntligen per telefon till orange-stad.se. Vid tvist kring avbokning skall mottagen bekräftelse från orange-stad.se kunna visas upp av kund.


10. ARBETSGIVARANSVAR
I enlighet med arbetstidslagen försäkrar orange-stad.se att våra medarbetare har rätt till kortare avbrott i sitt arbete, det vill säga pauser hos våra kunder. Med det menas i praktiken att de även har rätt att gå på toaletten, dricka ett glas vatten samt få möjligheten att äta medhavd matsäck när arbetet tillåter en paus.

11. NYCKLAR/LARM/PORTKOD
Om uppdraget utförs under en tid då kunden inte är på plats måste kunden lämna ut nycklar och eventuell larmkod. Kund ansvarar för att ge orange-stad.se tillgång till bostad genom nycklar, larm, passerkort, portkod eller motsvarande. maries.se säkerställer hantering av nycklar och larm genom att förvaring av nyckel- och larmuppgifter sker på betryggande sätt så att de inte kan komma i någon obehörigs händer.


12. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
(gäller fysiska personer)

Genom kundens beställning av uppdraget samtycker kunden till att orange-stad.se behandlar kundens personuppgifter. Behandlingen består i registrering, arkivering i orange-stad.se kundregister och används till utskick i marknadsföringssyfte. Kunden informeras härvid om detta samt att orange-stad.se är personuppgiftsansvarig. Som kund har du alltid rätt att neka till utskick som reklam/erbjudanden.

13. ÄNDRING AV KUNDUPPGIFTER, FAKTURAADRESS
För att orange-stad.se ska kunna garantera utlovad tjänst och service måste orange-stad.se ha korrekt kontakt- och faktureringsuppgifter. Det gäller även uppgifter för eventuell skattereduktion.

Ändringar av dessa ska alltid göras skriftligen per e-post eller muntligen per telefon till orange-stad.se Ändringar som görs till medarbetare på plats eller på annat sätt godtas inte.

14. LOKALER/MEDEL/ RENGÖRINGSARTIKLAR ALLMÄNNA VILLKOR
Kunden är skyldig att se till att alla utrymmen som ingår i uppdraget är tillgängliga. Om ett utrymme är otillgängligt för orange-stad.se kommer uppdraget att utebli i det utrymmet utan prisreduktion.

15. FÖRSÄKRING
Kunden ansvarar för att hålla sin egendom försäkrad.

16. HÄVNING
Om betalning inte erläggs i rätt tid eller om arbetsmiljön hos kunden bedöms undermålig, har orange-stad.see rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet.

17. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR
orange-stad.se har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor.


18. BESTÄMMELSEOGILTIGHET
Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav vara ogiltig, skall det inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt.